Velddrif UITSTEKENDE DIENS NOMINASIES / STEM 2020

Velddrif Excellence Nominations / Vote 2020

Nominasie Inleiding:

Een van Velddrif Sakekamer se doelwitte is die bevordering en aansporing tot beter dienslewering.

Velddrif Sakekamer streef hierdie doelwit na, en hierdie aanlyn nominasie proses is geskep om lede van die publiek ‘n geleentheid te gee om besighede tot verering (gedurende 2019) te nomineer.

Hierna sal die nominasies geëvalueer word,  en erkenning sal aan die begunstigdes tydens die April 2020 Algemene Jaar Vergadering gegee word.

 

Kategorieë:

Om besighede in verskillende sektore en met verskillende omvang op regverdige wyse te laat deelneem en te beoordeel (om appels met appels te vergelyk), is besluit om besighede wat geïdentifiseer word in verskillende kategorieë te verdeel.

Ons benodig nominasies wat ook as 1 stem sal tel per persoon. Almal is welkom om te stem. Die publiek asook lede van Velddrif Sakekamer.

 

Digitale Stem:

Kliek op elke kategorie en maak ‘n nominasie.

NB! Let asb op dat net 1 stem / nominasie kan gemaak word per persoon. Sodra stem gemaak is kan die selfde persoon nie weer stem nie.  Dit is om die stem proses te bevorder as ‘n regverdige proses en dat ons elke besigheid daar buite geleentheid gee om die proses aan te moedig om kliënte te vra om te stem.

Dit sal besighede in die area meer blootstelling gee en ook terselfdertyd tyd hoor wie hulle goeie diens gee.

Nomination Introduction:

One of Velddrif’s business objectives is to promote and encourage business synergy.

Velddrif Business Chamber pursues this goal, and this online nomination process was created to give members of the public an opportunity to nominate businesses that has exceled in giving good service (during 2019).

Thereafter, the nominations will be evaluated, and recognition will be given to the beneficiaries during the April 2020 Annual General Meeting.

 

Categories:

In order to allow businesses in different sectors and different sizes to participate and evaluate fairly it was decided to divide businesses identified in different categories.

We need nominations that will also count as 1 vote per person. Everyone is welcome to vote. The public as well as members of Velddrif Business Chamber.

 

Digital Voice:

Click on each category and make one nomination.

NB! Please note that only 1 vote/nomination can be made per person. You may vote in every category. Once voted, the same person cannot vote again. It is to promote the voting process as a fair process and to give every business out there the opportunity to encourage the process of asking customers to vote.

This will give businesses in the area more exposure and at the same time hear who gives them good service.

[ipt_fsqm_form id=”54″]